dnes je 26.1.2021

Input:

Činnosti akcionára a transferové oceňovanie

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.77 Činnosti akcionára a transferové oceňovanie

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Materská spoločnosť nám každý rok posiela faktúru s vyčíslením nákladov týkajúcich sa organizácie valného zhromaždenia ako aj zasadnutia dozornej rady. Jedná sa o alikvotnú časť nákladov, ktorú fakturuje na dcérske spoločnosti. Okrem toho každý rok dostávame faktúru, za vykonanie konsolidovaného auditu materskej spoločnosti. Taktiež materská spoločnosť centralizovala nákup v skupine a náklady na túto činnosť nám tiež fakturuje.

Otázka:


Ako sa postaviť k vyššie uvedeným nákladom z hľadiska ich daňovej uznateľnosti. Čo o tom hovorí Smernica OECD o transferovom oceňovaní a jej posledné znenie z roku 2017?

Riešenie:

Smernice OECD o transferovom oceňovaní rozlišuje medzi aktivitami, ktoré vyplývajú z postavenia akcionára a medzi poskytovaním služieb.

Ak materská spoločnosť vykonáva niektoré činnosti len z dôvodov vlastníckeho záujmu na jednom alebo viacerých členov skupiny t.j. v postavení akcionára, tak tento typ činnosti nemožno považovať za vnútroskupinové služby a preto ani nie je odôvodniteľné ich účtovania ostatným členom skupiny. Náklady spojené s týmto typom činnosti by mali zostať nákladmi akcionára. Ak dochádza k prefakturácii na dcérsku spoločnosť, potom tieto náklady nie sú pre dcérsku spoločnosť daňovo uznateľnými. Okrem už spomínaných nákladov sem patria aj napr.: náklady na emisiu akcií materskej spoločnosti, náklady spojené s kótovaním akcií materskej spoločnosti na burze, náklady na získanie finančných