dnes je 26.7.2021

Input:

Definovanie závislých osôb (tuzemských aj zahraničných)

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Definovanie závislých osôb (tuzemských aj zahraničných)

Ing. Alena Zábojová

Závislou osobou sa od roku 2018 rozumie blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt, personálne prepojená osoba lebo subjekt, inak prepojená osoba alebo subjekt, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Od roku 2018 je zavedený nový pojem „subjekt“, ktorý sa používa v definícii závislých osôb. Subjektom sa rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

Blízke osoby sú podľa § 116 a § 117 OZ príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. druh, družka, švagor) sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením je od roku 2018:

  • Účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo

  • Vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo

  • Vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má tá istá osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel

Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie od roku 2018:

  • Priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej

25 % na základnom imaní

  • Priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25% na hlasovacích právach alebo

  • Podiel vo výške najmenej 25% na zisku

Od roku 2018 je ekonomicky prepojená s danou osobou alebo subjektom aj osoba alebo subjekt, ktorý možno síce nebude mať aspoň 25% podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto osoby alebo subjektu, ale jej podiel na zisku tejto osoby alebo subjektu bude najmenej 25%. Ak napríklad spoločník s.r.o. bude mať 7% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach tejto spoločnosti, ale podľa ustanovení spoločenskej zmluvy bude mať právo na 25% podiel na zisku, bude podľa novej definície závislých osôb od roku 2018 s touto spoločnosťou prepojený.

Nepriamy podiel, nepriamy odvodený podiel a konanie v zhode

Podiel na základnom imaní môže byť nielen priamy ale aj nepriamy a nepriamy odvodený. Nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi. Nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov. Ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku podielu.

Konanie v zhode – od roku 2018 platí, že ak niekto v súvislosti s hlasovacími právami alebo základným imaním koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, na účely posudzovania závislých osôb sa považujú aj tieto hlasovacie práva a podiely na základnom imaní inej osoby alebo subjektu za svoje. Napríklad ak dvaja spoločníci pán X a pán Y majú 14 %-né podiely v spoločnosti QUANTA tento ich podiel nie je dostatočný na majetkové prepojenie. Nie sú považovaní za závislé osoby vo vzťahu k spoločnosti. Avšak ak konajú v zhode, na účely účasti na majetku alebo kontrole pripočítavajú k svojmu podielu aj podiel toho druhého, čím má každý z nich 28%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích