dnes je 26.7.2021

Input:

Metóda zvýšených nákladov (CPM)

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3 Metóda zvýšených nákladov (CPM)

Michal Jelínek

Metóda zvýšených nákladov kalkuluje transferovú cenu na základe určenia tzv. nákladovej základne , ku ktorej je pripočítaná zisková prirážka vo výške obvyklej na trhu. Nákladovou základňou sa pritom rozumie suma nákladov, ktoré daný dodávateľ vynaložil na výrobu daného výrobku alebo poskytnutie služby. Stanovenie obvyklej výšky ziskovej prirážky na trhu potom závisí najmä na dvoch faktoroch, t. j.

- zloženie nákladovej základne,

- trhové odvetvia.

Platí pravidlo, že zisková prirážka sa vždy musí voliť správne vzhľadom na obsah nákladovej základne. Niektoré spoločnosti pri tvorbe cien za svoje výrobky alebo služby vychádzajú z kalkulácie iba priamych nákladov, typicky priamych miezd a priameho materiálu. K takto definovanej nákladovej základni potom pripočítajú ziskovú prirážku, ktorá musí pokryť nepriame náklady, režijné náklady a zisk. Týmto spôsobom určená zisková prirážka bude dosahovať desiatky, niekedy až stovky percent, aby zabezpečila spoločnosti pokrytie všetkých nákladov a primeranú ziskovosť. V prípade, že bude daňový subjekt preukazovať správcovi dane obvyklosť svojej transferovej ceny kalkulovanej na tejto báze, bude musieť preukázať, že nezávislé subjekty na trhu dosahujú podobnú výšku rovnako definovanej ziskovej prirážky (t. j. prirážky nad priame náklady) pri predajoch na nezávislé osoby.

Odlišne budú musieť pri preukazovaní obvyklosti svojich transferových cien pristupovať spoločnosti, ktoré do svojich kalkulácií rozpúšťajú všetky náklady priraditeľné výrobe daného výrobku alebo poskytnutia služby. Spravidla tieto spoločnosti do nákladovej základne zahŕňajú tzv. úplné vlastné náklady, ktoré zahŕňajú okrem priamych nákladov aj náklady nepriame, režijné náklady a príp. odpisy (pokiaľ nie sú zahrnuté v predchádzajúcich položkách). K takto definovanej nákladovej základni potom tieto spoločnosti zvyčajne pripočítavajú ziskové prirážky, ktoré len vo výnimočných prípadoch prevyšujú 10%, zvyčajne sú však nižšie ako 5%.

Pri určení obvyklej výšky ziskovej prirážky je teda potrebné vždy zohľadniť zloženie nákladovej základne. Platí, že čím širšia je nákladová základňa, tým menšia bude zisková prirážka a naopak. Teoreticky by s použitím rôzne definovaných nákladových základní, a teda aj v rôznej výške ustanovených ziskových prirážok, mala byť na konci výpočtu transferová cena vždy rovnaká.

Metódu zvýšených nákladov takisto môžeme vysvetliť na schéme.

Zdroj vlastná schéma

Dodávateľ nakupuje materiál od nezávislého dodávateľa, popr. od závislého dodávateľa, kedy bude musieť najskôr preukázať, že nákupná cena vstupov zodpovedá princípu nezávislého vzťahu. K nákladom na obstaranie tovaru sa pripočíta zisková prirážka. Táto