dnes je 18.6.2021

Input:

Metódy vychádzajúce z porovnávania ceny

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Metódy vychádzajúce z porovnávania ceny

Ing. Alena Zábojová

Tradičné transakčné metódy vychádzajú z porovnávania ceny produktov alebo služieb, ktoré sú predmetom kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami. Ide o metódu nezávislej trhovej ceny, metódu následného predaja a metódu zvýšených nákladov.

Metóda nezávislej trhovej ceny (§ 18 ods. 2 ZDP) vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby dohodnutou medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby dohodnutou medzi nezávislými osobami. Ak je medzi porovnávanými cenami rozdiel, upraví sa závislá cena tým spôsobom, že sa nahradí nezávislou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných podmienok. Použitie tejto metódy si vyžaduje vysoký stupeň porovnateľnosti – pre aplikáciu metódy je nevyhnutná produktová zhoda v posudzovanom tovare alebo službe, pričom následne sa pomocou analýzy porovnateľnosti skúma porovnateľnosť zmluvných podmienok, trhového a ekonomického prostredia v kontrolovanej a nekontrolovanej transakcii. Metóda je využiteľná pri transakciách s hmotným majetkom (napr. suroviny, tovar), nehmotným majetkom (napr. licenčné poplatky) a pri finančných transakciách (napr. úrokové sadzby). Pri aplikácii metódy je vhodné použiť interné ako aj externé porovnateľné nekontrolované transakcie. V praxi sa vyskytujú nasledovné druhy rôzneho stupňa porovnateľnosti údajov:

  • Ten istý tovar alebo služby sú predané alebo nadobudnuté za rovnakých podmienok (zmluvné podmienky, objem, ekonomické/trhové podmienky); napríklad spoločnosť môže mať rovnaké transakcie so závislými i nezávislými osobami (spoločnosťami).

  • Podobný tovar alebo služby sú predané alebo nadobudnuté za rovnakých podmienok (okolností).

  • Ten istý tovar alebo služby sú predané alebo nadobudnuté za podobných podmienok.

  • Podobný tovar alebo služby sú predané alebo nadobudnuté za podobných podmienok.

  • Prvý typ porovnanie je spoľahlivý, ďalšie tri si vyžadujú primerané úpravy za účelom odstránenia podstatných rozdielov.

Príklad internej nezávislej ceny

Interná (vnútorná porovnateľná cena), t. j. spoločnosť obchoduje nielen so svojimi závislými osobami, ale aj s nezávislými osobami.

Príklad externej nezávislej ceny

Porovnáva sa cena použitá v medzi závislými osobami, s cenou použitou v porovnateľnej transakcii za porovnateľných podmienok medzi nezávislými osobami.

Metóda následného predaja (§ 18 ods. 2 ZDP) vychádza z ceny prevodu majetku nakúpeného závislou osobou, ktorá sa prepočítava na nezávislú trhovú cenu, pričom sa vychádza z ceny, za ktorú závislá osoba predmetný majetok opätovne predáva nezávislej osobe, pričom sa cena znižuje o obvyklú výšku obchodného rozpätia (čiže marže, t. j. percentuálneho rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou majetku) u porovnateľných nezávislých predajcov. Metóda je použiteľná aj v prípade, ak existujú rozdiely v predmete transakcie, pretože tovarové rozdiely majú menší vplyv na výšku obchodnej marže ako na cenu. Metóda následného predaja sa využíva najmä pri distribúcii produktov, marketingových operáciách a sprostredkovateľskej činnosti. Pri uplatnení tejto metódy sa vychádza z faktu, že poznáme nezávislú predajnú cenu a poznáme porovnateľnú obchodnú maržu uplatňovanú v porovnateľných nekontrolovaných transakciách.

Príklad metódy následného predaja

Cena pri opätovnom predaji sa znižuje o predajnú maržu, ktorá pokrýva predajné a ostatné náklady na distribúciu produktu a primeraný zisk, spolu tzv. hrubé ziskové rozpätie.

Metóda zvýšených nákladov (§ 18 ods. 2 ZDP) nezávislá trhová cena sa vypočíta zo skutočných priamych alebo nepriamych nákladov vynaložených na výrobu produktu (majetku alebo služby), ktorý je predmetom kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami. Tieto náklady sa navýšia o sumu cenovej prirážky, ktorú dodávateľ uplatňuje vo vzťahu k nezávislým odberateľom alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok. Cenovú