dnes je 18.6.2021

Input:

Nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.27 Nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice k transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania.

Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v súvislosti s projektom Akčného plánu boja proti erózii daňových základov BEPS a jeho akciami 8-10 Zabezpečenie súladu medzi transferovým oceňovaním a tvorbou hodnoty a s akciou 13 Transferová dokumentácia a CbC Reporting. Okrem spomínaných zmien aktualizované znenie tiež zahŕňa usmernenia v aplikácii tzv. „safe harbors” schválené v roku 2013.

Verzia smernice z roku 2017 aktualizuje znenie smernice z roku 2010. Pôvodné znenie smernice bolo schválené výborom OECD a vydané v roku 1995.

Ministerstvo financií SR vydalo preklad tejto pôvodnej smernice nasledovne:

  1. Časť vo Finančnom spravodajcovi č.14/1997
  2. Časť vo Finančnom spravodajcovi č.20/1999
  3. Časť vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2002

Napriek tomu, že je Smernica OECD akceptovaná vo väčšine daňových správ vo svete, na Slovensku má zatiaľ iba odporúčací charakter.

Aktualizovaná verzia na čítanie je dostupná na stránke OECD.

Ministerstvo financií Českej republiky vydalo nezáväzný preklad tejto novelizovanej Smernice vo Finančním spravodaji č. 5/2019.

Hlavné dôvody novelizácie Smernice spočívajú v tom, že úloha skupín nadnárodných podnikov v svetovom obchode od pôvodného vydania tejto Smernice v roku 1995 stále rástla. Je to v dôsledku zvýšenej integrácie národných ekonomík a technologického pokroku, najmä v oblasti komunikácie. Rast skupín nadnárodných podnikov prináša stále zložitejšie daňové situácie ako pre daňovú správu, tak aj pre spoločnosti , lebo na národné pravidlá jednotlivých krajín nemožno pozerať izolovane, ale je nutné ich chápať v širšom medzinárodnom kontexte.

V prípade skupín nadnárodných podnikov sú problémy vytvárané aj tým, že je potreba vyhovieť legislatíve a administratívnym požiadavkám, ktoré sa môžu líšiť medzi jednotlivými krajinami. Rozdielne požiadavky môžu viesť k väčšej administratívnej záťaži skupín nadnárodných podnikov a môžu tiež predstavovať vyššie náklady na dodržiavanie predpisov, v porovnaní s obdobným podnikom, ktorý je aktívny výhradne v jednej daňovej jurisdikcii.

Taktiež pre daňové správy vznikajú špecifické problémy ako na úrovni celkového prístupu, tak v rámci praktickej roviny. Na úrovni daňovej politiky musia jednotlivé štáty nájsť súlad medzi ich právnym nárokom na zdanenie ziskov daňového poplatníka na základe príjmov a výdajov, ktoré je možné primerane považovať za realizované na danom území a medzi potrebou zamedziť dvojitému zdaneniu týchto príjmov viac než jednou daňovou jurisdikciou. Takéto dvojité alebo mnohonásobné zdanenie môže brániť cezhraničným transakciám s tovarom a službami ako aj pohybu kapitálu. Z praktického hľadiska môže byť určenie daných príjmov a výdajov v jednej krajine obtiažne z dôvodu ťažkostí pri získavaní relevantných údajov dostupných mimo danú jurisdikciu.

Medzinárodné princípy zdanenia uvádzané Smernicou boli prijaté členskými krajinami OECD k zabezpečeniu dvoch cieľov, a to zabezpečenia primeraného daňového základu v rámci všetkých daňových jurisdikcií a súčasne zamedzenie dvojitého zdanenia a tým minimalizovanie vzájomných konfliktov jednotlivých daňových správ a podpory medzinárodného obchodu a investícií. V globálnej ekonomike je k dosiahnutiu daných cieľov lepšia cesta vzájomnej spolupráce medzi krajinami ako ich daňová konkurencia. V rámci svojho poslania, prispievať k rozvoju svetového obchodu na mnohostrannom a nediskriminujúcom základe a dosiahnuť čo najvyššej možnej úrovne udržateľného hospodárskeho rastu v jednotlivých členských krajinách OECD neustále pracuje na vytvorení konsenzusu v oblasti princípov medzinárodného zdanenia v snahe vyhnúť sa jednostranným riešeniam mnohostranných problémov.

Jedným z najzložitejších problémov v rámci aplikácie daných princípov u skupín nadnárodných podnikov je stanovenie primeraných transferových cien pre daňové účely. Transferové ceny sú ceny, za ktoré podnik predáva (transferuje) hmotný majetok alebo nehmotný majetok alebo poskytuje služby spojeným podnikom. Transferové ceny sú významné tak pre daňových platiteľov, ako aj pre daňové správy, lebo z veľkej časti určujú výšku príjmov a výdajov a tým i zdaniteľné príjmy spojených podnikov pôsobiacich v rôznych daňových