dnes je 26.1.2021

Input:

Použitie metód transferového oceňovania v roku 2020

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.71 Použitie metód transferového oceňovania v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

V zmysle zákona o dani z príjmov sú definované viaceré metódy stanovovania transferových cien. Metóda nezávislej trhovej ceny (§ 18 ods. 2a ZDP), Metóda následného predaja (§ 18 ods. 2b ZDP), metóda zvýšených nákladov (§ 18 ods. 2c ZDP), metóda delenia zisku (§ 18 ods. 3a ZDP), metóda čistého obchodného rozpätia (§ 18 ods. 3b ZDP).

Otázka:

Zostávajú tieto metódy v platnosti aj v roku 2019 aj keď došlo k zmene Usmernenia pre prípravu transferovej dokumentácie? Existujú nejaké odporúčania, ktorá metóda je vhodná pri určitom type transakcie?

Odpoveď:

Metódy transferového oceňovania stanovené zákonom o dani z príjmov sa nemenia, aj keď došlo k zmene Usmernenia na prípravu transferovej dokumentácie. Použitie týchto metód uvádzame v nasledovnom texte:

Metóda nezávislej trhovej ceny je využiteľná pri nasledovných transakciách:

 • Poskytovanie služieb

 • S hmotným majetkom

 • Nehmotným majetkom (napr. licenčné poplatky)

 • Pri finančných transakciách (napr. poskytovanie úverov a pôžičiek)

 • Prevod zásob materiálu, výrobkov a tovaru

Metóda následného predaja sa využíva najmä pri takých činnostiach ako je:

 • Distribúcia produktov (u distribútorov s obmedzenými právomocami a u komisionárov)

 • Pri marketingových operáciách

 • Sprostredkovateľskej činnosti

Metóda zvýšených nákladov sa používa najmä u:

 • Zmluvných výrobcov (takí ktorí majú menej funkcií, vyrábajú na základe pokynov inej spoločnosti, nezabezpečuje odbyt produkcie a pod.)

 • Pri zmluvnom výskume a vývoji

 • Pri poskytovaní služieb

Metóda delenia zisku – použitie tejto metódy je vhodné, keď sa jedná o vysoko integrované transakcie, keď zmluvné strany prispievajú v rámci transakcie unikátnym spôsobom alebo keď vlastnia hodnotný nehmotný majetok (poskytovanie služieb, prevod nehmotného majetku, prevod hmotného majetku).

Metóda čistého obchodného rozpätia použitie tejto metódy je