dnes je 23.4.2021

Input:

Skrátená dokumentácia o transferovom oceňovaní a dokumentácia splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Skrátená dokumentácia o transferovom oceňovaní a dokumentácia splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

Ing. Alena Zábojová

Skrátená dokumentácia sa vedie o:

 1. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ZoÚ zákona o účtovníctve
 2. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP zákona o dani z príjmov
 3. Významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktorú sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí
 4. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a ZoÚ zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a ZoÚ zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa písmena e)
 5. Významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a ZoÚ zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a ZoÚ zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa písmena d).
 6. Nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Skrátená dokumentácia obsahuje informácie v štruktúre podľa Prílohy k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724. Tlačivo Prílohy sa nachádza aj na stránke Finančného riaditeľstva.

Do Prílohy( tlačiva) je potrebné vyplniť nasledovné informácie:

 1. Časť – údaje o daňovníkovi
  • Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov

  • Právna forma

  • Sídlo/miesto podnikania

  • Identifikačné číslo organizácie (IČO)

  • Daňové identifikačné číslo (DIČ)

  • SK NACE za hlavnú, prevažnú činnosť

  • Informáciu o tom, či je daňovník súčasťou skupiny podnikov, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka

  • Informácia o celkových výnosoch skupiny podnikov podľa konsolidovanej účtovnej závierky na najvyššej úrovni konsolidácie, ak sa pripravuje viacero konsolidovaných závierok v rámci skupiny

 2. Časť –Prehľad transakcií daňovníka so závislou osobou
  • zoznam sa vypĺňa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie

  • štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania

  • informácia o tom, či bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa týka jednej alebo viacero transakcií s daňovníkom

  • Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok, v členení na dlhodobý a krátkodobý majetok (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – zásoby v členení materiál, zásoby vlastnej výroby a tovar (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – služby v členení na manažérske služby, výskum a vývoj, marketingové služby, sprostredkovateľské služby, prenájom, ostatné služby (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – licenčné poplatky v členení na softvér, použitie predmetu priemyselného