dnes je 20.10.2020

Input:

Služby s nízkou pridanou hodnotou poskytované v rámci skupiny

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.121 Služby s nízkou pridanou hodnotou poskytované v rámci skupiny

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Slovenská výrobná spoločnosť patrí do nadnárodnej skupiny podnikov v oblasti automobilového priemyslu. Jej hlavnou činnosťou je výroba segmentu elektromobilov. Materská spoločnosť zabezpečuje pre všetky svoje dcérske spoločnosti účtovníctvo a právne služby.


Otázka:

Čo je potrebné zabezpečiť, aby bolo zdokumentované, že cena, ktorú platí slovenská dcérska spoločnosť materskej spoločnosti je na úrovni trhovej, t. j. nezávislej ceny.

Odpoveď:

Keďže hlavnou činnosťou je výroba elektromobilov a materská spoločnosť poskytuje služby účtovnícke a právne, je potrebné postupovať podľa smernice OECD, ktorá definuje služby s nízkou pridanou hodnotou. Za služby s nízkou pridanou hodnotou na účely zjednodušeného prístupu sa považujú také služby, ktoré sú poskytované jedným alebo viacerými členmi skupiny nadnárodných podnikov v prospech jedného či viacerých ďalších členov skupiny a ktoré:

  • majú podporný charakter,

  • nepredstavujú hlavnú činnosť nadnárodnej skupiny podnikov (t. j., nevytvárajú ziskové činnosti ani neprispievajú k ekonomicky významným činnostiam skupiny nadnárodných podnikov),

  • nevyžadujú použitie jedinečných či hodnotných nehmotných aktív ani nevedú k vytvoreniu jedinečných alebo hodnotných nehmotných aktív, a ktoré

  • nezahŕňajú prevzatie kontroly nad významným rizikom zo strany poskytovateľa služby a ani nie sú príčinou vzniku významných rizík pre poskytovateľa služby.

Vzhľadom na to, že vyššie uvedené činnosti (účtovníctvo a právne služby) majú len podporný charakter, nie sú súčasťou hlavnej podnikateľskej činnosti ani dcérskej ani materskej spoločnosti, nevyužíva sa pri nich unikátny a hodnotný nehmotný majetok a ani ich poskytovanie nevedie k tvorbe unikátneho a hodnotného nehmotného majetku a taktiež tieto služby neprispievajú k znášaniu/kontrole rizika a ani nezakladajú významné riziko pre poskytovateľa služieb, možno použiť zjednodušený postup.

Tento zjednodušený postup spočíva v tom, že materská spoločnosť oznámi každej z dcérskych spoločností kalkuláciu všetkých nákladov za vyššie uvedené poskytované služby. Zároveň stanoví alokačný kľúč, ako sa tieto náklady budú