dnes je 26.7.2021

Input:

Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM)

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5 Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM)

Michal Jelínek

Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia skúma čistý zisk realizovaný daňovým poplatníkom v kontrolovanej transakcii. Pri uplatnení tejto metódy sa skúma, akú úroveň čistého zisku dosahujú nezávislé subjekty na trhu, a to ku vhodne zvolenej základni. Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia má podobný princíp ako metóda zvýšených nákladov a metóda následného predaja. Na rozdiel od týchto dvoch metód, kedy sa hľadá hrubé ziskové rozpätie, v rámci transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia sa sleduje čistá ziskovosť, ktorú dosahujú porovnateľné spoločnosti na trhu.

Za základňu, ku ktorej je čistý zisk pomerový, môže byť zvolený akýkoľvek finančný či iný ukazovateľ, najčastejšie však literatúra hovorí o nákladoch, výnosoch, aktívach či kapitáli. Najrozšírenejší pomerový ukazovateľ ziskovosti ku kapitálu je ROE (Return on Equity), ktorý sa počíta ako pomer zisku po zdanení a vlastného kapitálu. Tento ukazovateľ však v oblasti transferových cien nenašiel praktické využitie a ak áno, tak len ako podporný ukazovateľ. Zrejme najpoužívanejším ukazovateľom ziskovosti k aktívam je ROA (Return on Assets), ktorý sa zvyčajne počíta ako pomer zisku po zdanení a celkovej hodnoty aktív. Tento a niektoré ďalšie ukazovatele založené na aktívach testovali americkí vedci a dospeli k prekvapivým záverom, že u niektorých distribútorov vykazovali ukazovatele založené na pomere zisku k aktívam lepšie vypovedacie schopnosti ako ukazovatele založené na výnosoch, ktoré sa obvykle u distribútorov používajú.

V praxi sa však najčastejšie stretávame s transakčnou metódou čistého obchodného rozpätia v dvoch podobách, t. j. transakčná metóda čistého obchodného rozpätia založená na nákladoch (ako modifikovaná metóda zvýšených nákladov) a transakčná metóda čistého obchodného rozpätia založená na výnosoch (ako modifikovaná metóda následného predaja).

- TNMM založená na nákladoch

Transferová cena sa prostredníctvom transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia založenej na nákladoch stanovuje nasledujúcim spôsobom:

Transferová cena = (náklady priamo vynaložené na predané výrobky, tovary a služby + ostatné prevádzkové náklady) * (1 + zisková prirážka)

Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia založená na nákladoch sa používa v analogických situáciách ako metóda zvýšených nákladov.

- TNMM založená na predajnej cene

Rovnako tak transakčná metóda čistého obchodného rozpätia založená na predajnej cene je vhodná na použitie v rovnakých prípadoch, ako metóda následného predaja. Transferová cena na použitie transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia založenej na predajnej cene sa stanovuje nasledujúcim spôsobom: