dnes je 18.6.2021

Input:

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

Ing. Alena Zábojová

Transferové oceňovanie slúži ako jeden z nástrojov na zabránenie úniku ziskov vyprodukovaných v jednej krajine do iných krajín, a to predovšetkým v súvislosti rastom globalizácie. V našej krajine sa venuje tejto problematike primeraná pozornosť, najmä so zvyšujúcim sa podielom zahraničného kapitálu a príchodom nadnárodných spoločností. S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa však pravidlá transferového oceňovania, ktoré sa do 31. 12. 2014 používali len na zahraničné závislé osoby, rozšírili aj na tuzemské závislé osoby. Dôvody na presun ziskov z jednej spoločnosti do druhej sú aj vnútroštátne, a to hlavne z dôvodu započítania strát, odlišného daňového režimu aj medzi domácimi subjektmi (napr. rozdiely medzi sadzbou dane u fyzických a právnických osôb, odlišnosti u spoločností, ktoré čerpajú investičné stimuly), vyhýbanie sa vyplateniu dividend a pod.

Porovnávanie podmienok dohodnutých pri obchodných vzťahoch (transakciách) závislých osôb a podmienok, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných okolností a s tým súvisiaca dokumentácia uplatňovaná medzi zahraničnými závislými osobami, sa od 1. 1. 2015 používajú aj v prípade tuzemských závislých osôb.

Legislatívny rámec transferového oceňovania na Slovensku

Transferové oceňovanie je v slovenskej legislatíve upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v nasledujúcich paragrafoch:

  • § 2 – v písm. n), o), p) a r), ab) – tu sa nachádzajú základné pojmy ako kontrolovaná transakcia, závislá osoba, zahraničná závislá osoba, ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie,

  • § 17 ods. 5 stanovuje primárnu úpravu zvýšenia základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných kontrolovaných transakciách závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami,

  • § 17 ods. 6 stanovuje sekundárnu úpravu základu dane pri kontrolovaných transakciách,

  • § 18 – stanovuje princíp nezávislého vzťahu, metódy transferového oceňovania, možnosť daňového subjektu požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a dokumentačnú povinnosť.

Dokumentačná povinnosť je bližšie špecifikovaná v Usmernení MF SR č. MF/09153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len Usmernenie).

Problematika je ďalej rozpracovaná aj v Metodických pokynoch a Informáciách FR SR napr. z decembra 2013 a z februára 2016.

Transferové oceňovanie v nadnárodnej legislatíve je upravené v nasledovných predpisoch:

  • Smernica OECD o transferovom oceňovaní publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997, č. 20/1999 a č. 3/2002. Posledná úprava Smernice OECD je z roku 2017, ktorá ešte nebola publikovaná vo FS.

  • Arbitrážna konvencia EÚ – Dohovor 90/436/EHS z 23. júla 1990