Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Transferové oceňovanie - poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobami

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7 Transferové oceňovanie – poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobami

Ing. Alena Zábojová

Prijímanie a poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami a s tým súvisiaca dohodnutá výška úroku podlieha transferovému oceňovaniu.

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): blízka osoba, ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo inak prepojená osoba.

V praxi sa najčastejšie objavujú prípady kedy spoločník, ktorý je zároveň aj konateľom alebo len konateľ spoločnosti, poskytne pôžičku spoločnosti, ktorá môže byť bezúročná alebo aj úročená. V ďalšom texte pre zjednodušenie budeme uvádzať len „spoločník”.

Taktiež si treba uvedomiť, že súčasťou základu dane závislej osoby podľa § 17 ods. 5 zákona je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovanej transakcii líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona.

Bezúročná pôžička, ktorú „spoločník” poskytol obchodnej spoločnosti

Nakoľko pri poskytnutí bezúročnej pôžičky v obchodnej spoločnosti nedochádza ani k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty spoločnosti, ustanovenie § 17 ods. 5 zákona sa nevzťahuje na túto obchodnú spoločnosť, čiže nemá povinnosť upravovať základ dane o výšku úrokov.

Ak fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je „spoločníkom” , bezúročnú pôžičku, tak tejto fyzickej osobe nevzniká žiadna povinnosť zdaniť úroky obvyklé na trhu.

Vzhľadom na to, že úroky z poskytnutej pôžičky by u „spoločníka” spoločnosti predstavovali príjem z kapitálového majetku fyzickej osoby, nejedná sa o príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ustanovenie § 17 ods. 5 zákona sa vzťahuje iba na fyzickú osobu v postavení podnikateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú, resp. inú samostatne zárobkovú činnosť a vykazuje základ dane z týchto činností.

Úročená pôžička, ktorú „spoločník” poskytol obchodnej spoločnosti

V prípade, ak „spoločník” poskytne obchodnej spoločnosti úročenú pôžičku, úprava základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona sa bude vzťahovať na obchodnú spoločnosť, ktorá si vyplateným úrokom zníži základ dane alebo zvýši daňovú stratu. Na stanovenie výšky úroku musia byť použité také ocenenia ako keby sa jednalo o transakciu medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.

U „spoločníka” spoločnosti ak poskytol úročenú pôžičku ide o peňažný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti povinná „spoločníkovi” zdaniť vo výške dohodnutej úrokovej sadzby, a to v mesiaci v ktorom platba takého úroku bola uskutočnená spôsobom podľa § 35 zákona.

V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy obchodná spoločnosť poskytuje bezúročnú alebo úročenú pôžičku „spoločníkovi” obchodnej spoločnosti.

Bezúročná pôžička obchodnej spoločnosti „spoločníkovi”

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným poskytla svojmu „spoločníkovi” bezúročnú pôžičku, v tom prípade si obchodná spoločnosť musí upraviť základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona, lebo si znížila základ dane alebo zvýšila daňovú stratu z dôvodu použitia iných cien medzi závislými osobami ako medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.

U „spoločníka” spoločnosti ako u zamestnanca poskytnutím bezúročnej pôžičky ide o nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti povinná spoločníkovi zdaniť vo výške úrokov obvyklých na trhu, a to v mesiaci poskytnutia pôžičky spôsobom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: