dnes je 26.1.2021

Input:

Transferové oceňovanie v roku 2020

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1 Transferové oceňovanie v roku 2020

Ing. Tomáš Janoušek

Správna dokumentácia o transferovom oceňovaní preukazuje správcovi dane súlad princípu nezávislého vzťahu a transferových cien realizovaných medzi závislými osobami.

Nové predpisy a regulácie v oblasti transferového oceňovania pomerne zásadným spôsobom sprísňujú požiadavky kladené na dokumentáciu o transferovom oceňovaní. To vedie k zvýšenému rozsahu a náročnosti daňových kontrol a riešenia sporov. V spojení s čoraz častejším upriamovaním pozornosti finančnej správy na oblasť transferových cien a dodržiavania princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami, sa tak transferové oceňovanie dostáva do popredia skupín spriaznených spoločností, núti ich prehodnocovať ceny a ziskovosti s cieľom minimalizácie daňového rizika a súvisiacich pokút.

Medzinárodná a národná legislatívna úprava

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (ďalej len ako „Smernica OECD”) bola prvýkrát vydaná v roku 1995, pričom vychádzala zo Správy OECD z roku 1979 pod názvom „Transferové oceňovania a nadnárodné spoločnosti”. Smernica OECD bola od roku 1995 viackrát novelizovaná, a to v rokoch 2010 a 2017. Bola to nevyhnutná reakcia na zmeny v globalizácii sveta a obchodu, pričom viaceré zmeny boli ovplyvnené najmä projektom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Smernica OECD predstavuje základný východiskový a metodický dokument v oblasti transferového oceňovania, ktorý je chápaný ako výkladové pravidlo k praktickej aplikácii princípu nezávislého vzťahu. Úlohou Smernice OECD je tiež zjednotiť postupy daňových úradov a daňovníkov pri riešení prípadov v oblasti transferového oceňovania. Smernica OECD a rovnako aj všetky jej aktualizácie, hoci nemajú právnu silu zákona, patria do skupiny dokumentov, ktoré je potrebné zohľadňovať pri aplikácii princípov a zásad transferového oceňovania, ako aj pri výklade medzinárodných zmlúv v zmysle článku 31 ods. 3 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Pri aplikácii Smernice OECD treba vždy prihliadať na znenie platné v roku uskutočnenia analyzovanej kontrolovanej transakcie.

Ďalšími základnými medzinárodnými dokumentami upravujúcimi oblasť transferového oceňovania sú: (i) Uznesenie Rady EU č. 2006/C 176/01 tzv. Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU, ktoré zjednocuje požiadavky na náležitosti a rozsah dokumentácie o transferovom oceňovaní, (ii) Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži), ktorý upravuje proces riešenia sporov v rámci EÚ, a (iii) článok 9 Modelovej zmluvy OECD, ktorý je výkladovým prostriedkom princípu nezávislého vzťahu.

Transferové oceňovanie upravuje tuzemská legislatíva v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nasledovne:

 • § 2 písm. n) - r) – závislé osoby a ich definícia;

 • § 17 ods. 5 – úprava základu dane a pravidlá pre zahŕňanie nákladov závislých osôb do daňových výdavkov;

 • § 17 ods. 6 a 7 – korešpondujúce úpravy a úpravu základu dane stálej prevádzkarne;

 • § 18 ods. 1 – princíp nezávislého vzťahu, porovnateľnosť a povinnosť viesť dokumentáciu;

 • § 18 ods. 2 a 3 – metódy transferového oceňovanie v zmysle Smernice OECD;

 • § 18 ods. 4 – 10 – žiadosť o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a s tým súvisiace náležitosti;

 • § 18 ods. 11 – 13 – predkladanie dokumentácie o transferovom oceňovaní;

 • § 18a – uplatnenie dvojnásobnej pokuty v prípade dorubenia dane za splnenia zákonom stanovených podmienok.

Obsah a rozsah dokumentácie o transferovom oceňovaní je determinovaný usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení obsahu dokumentácie nasledovne: Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/8120/2014-721 sa uplatňuje pre roky 2011 – 2014, a Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/011491/2015-724 nahradené Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016-724 sa uplatňuje pre roky 2015 – 2017.

V decembri 2018 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie MF SR 2018”), ktoré sa uplatňuje pre rok 2018 a nasledujúce, ktoré významným spôsobom zmenilo rozsah dokumentačnej povinnosti ako aj obsah jednotlivých typov dokumentácií. Usmernenie MF SR 2018 rozlišuje aj naďalej tri typy dokumentačnej povinnosti v závislosti od jej rozsahu – skrátenú, základnú a úplnú, avšak oproti predchádzajúcemu usmerneniu nastali významné zmeny v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií. Napríklad skrátená dokumentácia je vo forme predpísaného tlačiva, ktoré je prílohou k usmerneniu, a obsah úplnej dokumentácie je do veľkej miery harmonizovaný s obsahom dokumentácie podľa odporúčaní OECD v rámci projektu BEPS 13.

Metódy

Výber metódy vychádza z analýzy vykonávaných funkcií, znášaných rizík a používaného majetku konkrétnej analyzovanej transakcie. Slovenská republika stanovuje päť základných metód transferového oceňovania, ktoré vychádzajú zo Smernice OECD:

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny:

 • metóda nezávislej trhovej ceny (CUP), pri ktorej sa porovnáva cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami;

 • metóda následného predaja (RPM), pri ktorej sa cena prevodu majetku nakúpeného závislou osobou prepočíta na nezávislú trhovú cenu z ceny, za ktorú táto závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov;

 • metóda zvýšených nákladov (CPM), pri ktorej sa nezávislá trhová cena vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku:

 • metóda delenia zisku (PSM), ktorá vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu;

 • metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM), ktorá zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu alebo finančného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Dokumentácia o transferovom oceňovaní predstavuje prvú obrannú líniu v prípade daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie, preto je absolútne nevyhnutné venovať jej príprave zvýšenú pozornosť a postupovať v súlade s pravidlami stanovujúcimi metodiku transferového oceňovania.

Rozsah a obsah dokumentácie o transferovom oceňovaní musí korešpondovať s podmienkami a náležitosťami determinovanými príslušným Usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení obsahu dokumentácie, platným pre konkrétne zdaňovacie obdobie. Dokumentácia o transferovom oceňovaní vo všeobecnosti predstavuje analýzu súladu princípu nezávislého vzťahu a transferových cien medzi závislými osobami, zahraničnými ako aj tuzemskými.

Spoločnosti podliehajúce pravidlám transfer pricingu majú povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní za každé zdaňovacie obdobie. Po doručení výzvy na predloženie dokumentácie o transferovom oceňovaní musí spoločnosť predložiť správcovi dane dokumentáciu do 15 dní, čo je veľmi krátka a prísna lehota v porovnaní napr. s okolitými krajinami.

Usmernenie MF SR 2018 rozlišuje tri typy dokumentačnej povinnosti v závislosti od jej rozsahu – skrátenú, základnú a úplnú.

Skrátená dokumentácia, ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva základná alebo úplná dokumentácia, sa vedie o:

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom;

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov;

 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí;

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou alebo s osobami podľa bodu nižšie;

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou alebo s daňovníkmi podľa bodu vyššie;

 • nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Základná dokumentácia, ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná dokumentácia, sa vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 EUR;

 • kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 EUR;

 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani;

 • nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Úplná dokumentácia sa vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS);

 • cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota