dnes je 8.3.2021

Input:

Úplná dokumentácia o transferovom oceňovaní

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Úplná dokumentácia o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Úplná dokumentácia sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota tejto transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur.
 3. Významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu
 4. Kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia
 5. Kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane okrem úprav základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemských kontrolovaným transakciám
 6. Kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
 7. Významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Obsah úplnej dokumentácie

Úplná dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách a preukazujú ich súlad s princípom nezávislého vzťahu.

Úplná dokumentácia sa vedie za zdaňovacie obdobie a skladá sa zo všeobecnej skupinovej a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná skupinová dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

 • Identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej len „Skupina”), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

 • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie Skupiny

 • Hlavné faktory ziskovosti Skupiny

 • Popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších (v prípade, že ich je menej ako päť, všetkých) kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny,

 • Popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, ktoré predstavujú viac ako 5% obratu Skupiny

 • Zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v rámci Skupiny okrem služieb výskumu a vývoja a spôsobu ocenenia týchto služieb

 • Stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím

 • Popis významných zmien v štruktúre Skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí Skupiny

 • Popis celkovej stratégie Skupiny v oblasti vytvárania, držby a využitia nehmotných aktív, vrátane lokality hlavných zariadení výskumu a vývoja v rámci Skupiny a lokalít, z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené

 • Zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív Skupiny s uvedením ich vlastníka

 • Zoznam významných dohôd medzi členmi Skupiny, ktoré sa týkajú nehmotných aktív, vrátane dohôd o príspevkoch na náklady, licenčných dohôd a dohôd o službách v oblasti výskumu a vývoja

 • Všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií týkajúcich sa nehmotných aktív v rámci Skupiny

 • Všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív medzi závislými osobami v rámci zdaňovacieho obdobia, vrátane identifikácie príslušných členov Skupiny a odplaty za tieto zmeny

 • Všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny, vrátane významných dohôd o financovaní nezávislými stranami

 • Identifikácia členov Skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania Skupiny

 • Všeobecný popis spôsobu tvorby ceny pri finančných transakciách medzi členmi Skupiny

 • Konsolidované finančné výkazy Skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie

 • Zoznam a stručný popis existujúcich opatrení predchádzajúcich oceneniu a záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa rozdelenia ziskov medzi jednotlivými členmi Skupiny

 • Iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu

Špecifická dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

 • Identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím

 • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti alebo presunov nehmotných aktív v rámci príslušného alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím

 • Iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu

 • Za jednotlivú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:

  1. Popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje
  2. Finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb
  3. Kópia