dnes je 14.5.2021

Input:

Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD - príklad č. 1

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.106 Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD – príklad č. 1

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

PREMENA je materskou spoločnosťou skupiny nadnárodných podnikov. Spoločnosť SITNO je stopercentne vlastnenou dcérskou spoločnosťou spoločnosti PREMENA a členom jej skupiny. Spoločnosť PREMENA v rámci podpory svojich podnikateľských činností financuje činnosti výskumu a vývoja a vykonáva priebežné funkcie spojené s výskumom a vývojom. V prípade, že dané vykonávané funkcie vedú k patentovým vynálezom, je praxou skupiny PREMENA previesť všetky práva k týmto vynálezom na spoločnosť SITNO, s cieľom centralizovať a zjednodušiť administratívu spojenú s prihlasovaním patentov. Všetky zápisy patentov sú vedené a spravované pod menom spoločnosti SITNO. Spoločnosť SITNO zamestnáva na administratívnu činnosť spojenú s patentmi iba troch právnikov a okrem nich nemá žiadnych iných zamestnancov. Spoločnosť SITNO nevykonáva ani neriadi v rámci skupiny PREMENA žiadne činnosti výskumu a vývoja. Spoločnosť SITNO nezamestnáva v oblasti výskumu a vývoja žiadny technický personál a ani nenesie žiadne náklady na výskum a vývoj.


Otázka:

Ako postupuje materská spoločnosť a dcérska spoločnosť pri spravovaní patentov?

Odpoveď:

Kľúčové rozhodnutia vo veci ochrany patentov prijíma vedenie spoločnosti PREMENA po konzultácii so zamestnancami spoločnosti SITNO. Vedenie spoločnosti PREMENA, nie zamestnanci spoločnosti SITNO, riadi všetky rozhodnutia, týkajúce sa poskytovania patentov vlastnených skupinou, nezávislým aj prepojeným podnikom.

Pri každom prevode práv zo spoločnosti PREMENA na spoločnosť SITNO zaplatí táto spoločnosť spoločnosti PREMENA symbolickú sumu 100 eur za pridelenie práv na patentový vynález. V rámci osobitnej podmienky tohto prevodu zároveň spoločnosť SITNO prideľuje spoločnosti PREMENA výhradnú bezplatnú licenciu s kompletným oprávnením k sublicencii na využívanie daného patentu po celú dobu jeho platnosti. Účelom symbolických platieb zo strany spoločnosti SITNO v prospech spoločnosti PREMENA je len uspokojenie požiadaviek zmluvného práva súvisiaceho s prevodom.

Na účely tohto príkladu ďalej predpokladajme, že tieto platby nezodpovedajú výške odmeny za prevod práva k patentovaným vynálezom, stanovené v súlade s princípom trhového vzťahu. Spoločnosť PREMENA využíva patentové vynálezy pri výrobe a predaji svojich výrobkov po celom svete a čas od času udelí sublicenciu k patentovým právam aj iným subjektom.

Spoločnosť SITNO nevyužíva patenty na komerčné účely a ani na to, vzhľadom na licenčné podmienky dohodnuté so spoločnosťou PREMENA, nie