dnes je 26.7.2021

Input:

Vyhľadávacia stratégia

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6 Vyhľadávacia stratégia

Michal Jelínek

Vyhľadávacia stratégia je nevyhnutnou súčasťou každej dokumentácie o transferovom oceňovaní v prípade, keď pracuje s väčším počtom zdrojových dát, ktoré je potrebné nejakým spôsobom zozbierať a následne triediť. Bezpochyby najčastejším zdrojom dát pre benchmarkové analýzy v dokumentáciách o transferovom oceňovaní sú databázy. Účelom kapitoly vyhľadávacej stratégie je podrobne popísať spôsob vyhľadania dát, ich zdroj a postup ich triedenia.

Zďaleka najpoužívanejšou databázou pre benchmarkové analýzy je nielen na Slovensku, ale v celej Európe, databáza AMADEUS. Tú vytvára, spravuje a vlastní holandská spoločnosť Bureau Van Dijk, ktorá práva k jej využívaniu predáva daňovým správam a daňovým subjektom z celej Európy. Databáza AMADEUS obsahuje celý rad informácií o spoločnostiach zo všetkých európskych štátov, predovšetkým ale tri najzásadnejšie: finančné ukazovatele, predmet podnikania a kapitálovú (ne)závislosť. Tieto údaje sú potrebné pre nájdenie finančných údajov od nezávislých spoločností na zvolenom segmente trhu. Je nutné doplniť, že databáza AMADEUS je len európskou časťou celosvetovej databázy ORBIS. V tej možno nájsť rovnaké údaje ako v databáze AMADEUS, ale k dispozícii sú dáta spoločností z celého sveta. V čase prípravy tohto textu bolo do databázy AMADEUS zaradených viac ako 21 mil. spoločností z Európy, zatiaľ čo v databáze ORBIS bolo cez 275 mil. spoločností z celého sveta.

Keďže databáza AMADEUS obsahuje informácie zo súvah a výkazov ziskov a strát jednotlivých spoločností, používa sa predovšetkým na zisťovanie výšky ziskovosti v jednotlivých odvetviach trhu. Uplatnenie nachádza pri benchmarkingu s použitím transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia, kedy sú transferové ceny testované alebo nastavované prostredníctvom čistého ziskového rozpätia (ziskovosť stanovená na úrovni výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti). Vzhľadom na to, že databáza AMADEUS neobsahuje kompletné údaje zo súvah a výkazov ziskov a strát jednotlivých spoločností, ale iba ich najdôležitejšie súčtové riadky, nie je s jej pomocou možné vykonávať detailné benchmarkové analýzy, ako by si veľa praktikov prialo. V skutočnosti je databáza AMADEUS rozsahom zverejňovaných údajov veľmi obmedzená a benchmarking s jej použitím je dnes ako na daňovej správe, tak u daňových poradcov, zúžená na niekoľko málo stále sa opakujúcich ziskových ukazovateľov.

Špecifické databázy sú potom používané pre benchmarkové analýzy licenčných poplatkov, úrokových sadzieb, nájmov nehnuteľností a cien v ďalších transakciách, ktorých ocenenie nie je možné prostredníctvom ziskovosti podniku. V prípade licenčných poplatkov sú najvyužívanejšie databázy RoyaltyStat, RoyaltySource a ktMINE. V týchto databázach možno nájsť tisíce licenčných, franšízových a podobných zmlúv ohľadom poskytovania práv k využívaniu nehmotného majetku. Benchmarking úrokových sadzieb je veľmi špecifickou záležitosťou, ktorej sa venovala kapitola 4.4. Nejde ani tak o bechmarking v pravom slova zmysle - teda, že by sa hľadali porovnateľné finančné dáta - ale skôr o kombináciu finančného hodnotenia podniku a následného využitia trhových dát (default rate a recovery rate), ktorých zber vykonala niektorá z veľkých ratingových agentúr. Čo sa týka databáz nájmov a trhovej hodnoty nehnuteľností, v Slovenskej republike ešte celá rada znalcov a daňových poradcov využíva dáta z inzertných serverov, avšak niektoré špecifické databázy si začínajú nachádzať svoje miesto na trhu (napr. databáza CMN - Cenová mapa nehnuteľností Slovenska).

Každá vyhľadávacia stratégia by mala obsahovať ako kvantitatívne, tak aj následné kvalitatívne vyhľadávanie. V rámci kvantitatívneho vyhľadávania dochádza k triedeniu dát na základe kvantitatívnych ukazovateľov, teda zvyčajne čísel alebo nejakej vopred definovanej stupnice či škály. Kvantitatívna časť vyhľadávania je zvyčajne vykonaná v rámci samotnej zdrojovej databázy alebo v inom špecifickom softvéri.

Typická vyhľadávacia stratégia v databáze AMADEUS obsahuje nasledujúce vyhľadávacie kritériá:

  • Aktivita (či spoločnosť aktívne vykonáva svoju činnosť, špecifická klasifikácia databázy AMADEUS).

  • Geografické kritérium (krajina, skupina krajín).

  • Odvetvie (NACE klasifikácia, kľúčové slová).

  • Nezávislosť (špeciálna klasifikácia databázy AMADEUS).

  • Veľkosť (obrat, aktíva, počet zamestnancov).

  • Ziskovosť (spoločnosť nevykazuje dlhodobo