dnes je 26.1.2021

Input:

Závislé transakcie bez nutnosti pripravovať transferovú dokumentáciu v roku 2020

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.73 Závislé transakcie bez nutnosti pripravovať transferovú dokumentáciu v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Spoločnosť s ručením obmedzeným Ačko, s.r.o. má dve závislé právnické osoby Bečko, s.r.o. a Cečko, s.r.o. V priebehu roku 2019 vykonávali vzájomné transakcie. VESEMA kúpila hmotný majetok – úžitkový automobil od Bečko, s.r.o. za cenu stanovenú znalcom vo výške 2 000 Eur. VESEMA poskytla právnické služby Cečko, s.r.o. vo výške 1500 Eur.

Významnosť bola v spločnosti Ačko, s.r.o. stanovená vo výške 0,9 % z obratu čo predstavuje čiastku 20 000 Eur.

Pozn.: hladina významnosti vo výške 0,9% z obratu je stanovená len pre účel tohto príkladu. Môže byť stanovená aj % z hodnoty majetku a pod. Každý daňovník musí postupovať pri určení významnosti tak ako je stanovené v usmernení MF SR č. MF/019153/2018-724, kde je významnosť určená nasledovne: „Významnou transakciou sa na účely tohto usmernenia rozumie transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. Novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy.”

Otázka:

Aký typ dokumentácie musí viesť spoločnosť Ačko, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roku 2019?

Odpoveď:

V našom prípade sú kontrolované transakcie